Doprava zdarma
nad 100€

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Všeobecné obchodné podmienky www.idoshop.sk


 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou

Kiddi, s.r.o. - www.idoshop.sk

Moravská 63, Košice-Sever 040 01

IČO: 46 703 756

DIČ: 2023555193

IČ DPH: SK2023555193

zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel Sro, Vložka č.: 30010/V, (ďalej len „Predávajúci“), ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného systému www.idoshop.sk, (ďalej len Obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

 •  osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)

 •  osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)

 •  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)

 •  osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.


Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk 


II. Povinnosti Predávajúceho
1. Predávajúci sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá:

 • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,

 • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.


2. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú:

 • Faktúra - daňový doklad

 • ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi, ak je to potrebné.


3. Predávajúci zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou,

 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok


III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Po odoslaní bude objednávka spracovaná a jej prijatie Predávajúci potvrdí e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky.

4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, Predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese idoshop.kosice@gmail.com. Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

7. Kupujúci - spotrebiteľ môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napr. oblečenie s vyšitým monogramom, oblečenie zhotovené podľa osobných mier zákazníka, iných ako sú uvedené v tabuľke rozmerov, alebo tovar v neštandardnom vyhotovení), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

8. Odstúpenie od zmluvy sa realizuje písomným oznámením na e-mailovú adresu idoshop.kosice@gmail.com. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci - spotrebiteľ zaväzuje vrátiť Predávajúcemu tovar spolu s originálnym dokladom o kúpe (faktúra) na vlastné náklady, do 5 dní od oznámenia, v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad.

9. Predávajúci sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu, ale môže ju znížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho.

10. Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 7 pracovných dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

11. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený, neúplný alebo nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom vráti Predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho alebo prostredníctvom banky na platobnú kartu, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

 • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),

 • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a Predávajúci sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,

 • cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (Predávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu),

 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať Predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov,

 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok 'hackera' alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.idoshop.sk.


Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.


V. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný Predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u Predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od Predávajúceho obchodu.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním pošte, alebo dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.

4. Všetok tovar nachádzajúci sa v elektronickom obchode je skladom u Predávajúceho. Predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu spravidla v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

7. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.


VI. Cena dopravy tovaru a zľavy vernostného systému

1. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné.

2. Predávajúci stanovuje ceny dopravy (poštovné), ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy (poštovného) a tovaru sú konečné, vrátane DPH.

3. Pri dodávke tovaru dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty je účtované poštovné vo výške 4,-- Eur. V prípade objednávky nad 100,-- € poštovné nie je účtované. Lehota na doručenie je obvykle 2 pracovné dni od prevzatia tovaru pracovníkom Slovenskej pošty.

4. Osobný odber sa uskutoční podľa dohovoru s kupujúcim. Pri osobnom odbere nie sú účtované žiadne poplatky za dopravu.

5. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 48 hodín od zaslania objednávky.


VII. Nedoručené zásielky - neprevzaté zákazníkom
1. Pokiaľ sa zásielka tovaru vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (nenájdený adresát, pošta nevyrozumela o uložení zásielky zákazníka, zásielka bola nedopatrením alebo úmyselne zákazníkom neprevzatá, a pod.) bude zákazníkovi odoslaná správa e-mailom s požiadavkou o zaslanie informácie o ďalšom postupe vybavenia objednávky. Zákazník zašle vyjadrenie e-mailom v termíne do 5 dní na adresu idoshop.kosice@gmail.com.

2. Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

3. Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred, k čomu zákazníkovi bude zaslaná e-mailom faktúra jeho objednávky.

4. Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neodpovie, objednávka bude stornovaná. V takomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Toto platobné obmedzenie môže byť zo strany predávajúceho pre ďalšie objednávky zrušené.

5. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom e-shopu www.idoshop.sk a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike

VIII. Kúpna cena a platby

1.Kupujúci kupuje od Predávajúceho obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Kúpna cena produktov prezentovaná v elektronickom obchode www.idoshop.sk je v Euro (€), vrátane DPH. Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 €.

2. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.
5. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
a) pri dobierke

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra.

b) bankovým prevodom – číslo účtu 2928876789/1100

Cenu za objednaný tovar zákazník zaplatí vopred prevodom na účet Predávajúceho v lehote splatnosti faktúry, ktorej splatnosť je nastavená štandardne na 3 dni a bude zákazníkovi zaslaná po skontrolovaní prijatej objednávky elektronickou formou e-mailom do 24 hodín. Pre identifikáciu platby slúži variabilný symbol - číslo objednávky (napr. 355).

d) v hotovosti u Predávajúceho

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od Predávajúceho. Miesto osobného prevzatia je adresa kamennej predajne: iDO Bambini Creattivi, OC Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11  Košice.

IX. Záruka, reklamácie, doklady
1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad, prípadne záručný list (ak je súčasťou tovaru).

2. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u Predávajúceho internetového obchodu www.idoshop.sk.

3. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

5. Záručné reklamácie a vady tovaru predávaného v elektronickom systéme obchodu www.idoshop.sk sú riešené v zmysle Reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok a je uverejnený nižšie.

6. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

X. Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov Predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Predávajúceho.

Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva e-shopu www.idoshop.sk (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne Predávajúcemu iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).

Zrušenie registrácie:

kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u Predávajúceho písomnou formou a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu idoshop.kosice@gmail.com s uvedením mena a úplnej adresy. Registrácia bude deaktivovaná a kupujúci bude informovaný e-mailom.

Aktualizáciu osobných údajov:

môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

4. Využívaním internetového obchodu www.idoshop.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu Predávajúcemu.

XI. Záverečné a prechodné ustanovenia
1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

 

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.idoshop.sk (ďalej len Predávajúci )1.Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru. Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky, najmä však Občiansky zákonník, Zákon č. 250/2007 Z.z. o Ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 22/2004 Z.z. o Elektronickom obchode a Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané. V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle +421 905740506 alebo e-mailom na adrese idoshop.kosice@gmail.com.

3. Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii). Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.

Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.

Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

4. Zasielanie tovaru na reklamáciu

Kupujúci je povinný vždy zasielať tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Reklamovaný a vratený tovar zašlite ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru ako poistený balík na našu adresu.

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu:

Kiddi, s.r.o.Moravská 63, Košice-Sever 040 01


Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kompletne vyplnený reklamačný list, ak bol zaslaný s tovarom a kópiu príslušnej faktúry, prípadne dodací list ak bol vystavený.

5. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

a) Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude zaslaný doporučenou listovou zásielkou, resp. e-mailom Reklamačný protokol o vybavení reklamácie.

b) Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie reklamovaného tovaru

 • doručenie vyplneného reklamačného listu

 • kópia dokladu o nákupe


O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru - najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Spôsob vybavenia reklamácie môže byť - oprava, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vrátenie peňazí.

O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom aj doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie ukončené.

Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

6. Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické a kvalitatívne parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.

V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku.

V prípade, že kupujúci požiada o odstránenie závady poškodeného výrobku (v prípade neuznanej reklamácie), nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o „platenú opravu“ mimo záručných podmienok. O výške nákladov na opravu bude zákazník vopred informovaný e-mailovou správou.

7. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky.

Predávajúci internetového obchodu www.idoshop.sk, Kiddi, s.r.o.Moravská 63, Košice-Sever 040 01, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.